MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
กระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566
watermark

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์ (HALL OF FAME) ของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์กับมิติงานด้านต่างประเทศ และการประสานความร่วมมือ” โดยนางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายประเด็น เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยใน ต่างประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในต่างประเทศ เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่แผยแพร่ 26/07/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,109,765