MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและทรัพย์สินทางปัญญาโลก อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กรุงวอชิงตัน กรุงปักกิ่ง และกรุงบรัสเซลส์ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค  รวมถึงเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและต่างประเทศ

        

       


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,109,760