MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
กระทรวงพาณิชย์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
watermark

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) นำโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์) ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างกัน

ทั้งนี้ สผผ. แจ้งว่าจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้ความร่วมมือ แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมกัน และลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 791,630