MOC 100 Years
TH    EN
โทร. 02-507-6484 โทร. 02-507-6484
Khunplan@moc.go.th Khunplan@moc.go.th
Header Image
เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
watermark

เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) วันที่แผยแพร่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 791,666